O nama

O organizatoru

Novi obrazovni alati u funkciji kvalitete nastave – Studenti u centru pažnje – Pečat akreditacije pokazatelj predanosti i opravdanog povjerenja prema našim studentima

Fakultet za tehničke studije osnovan je 2006. godine pod nazivom Grafički fakultet. Prva generacija studenata upisana je u akademskoj 2007/2008. godini na smjerove Tehničko–tehnološki i Dizajn grafičkih proizvoda prema modelu Grafičkog fakulteta iz Zagreba sa kojim je Fakultet potpisao Sporazum o saradnji. Nastavni kadar koji je bio angažovan na Fakultetu činili su eminentni profesori i autoriteti iz oblasti grafičkog inžinjerstva i dizajna iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Sa velikim zadovoljstvom se konstatuje da su ti isti profesori još uvijek članovi akademske zajednice SADAŠNJEG Fakulteta za tehničke studije. Fakultet je potpisao sporazume o saradnji i sa Grafičkim departmanom Tehničkog fakulteta u Novom Sadu, Grafičkim odjelom Univerziteta u Ljubljani i Tehničkim fakultetom – Odsjek za grafičko inžinjerstvo u Beogradu. Ta saradnja je rezultirala povezivanjem u realizaciji nastavnog procesa, učešćem studenata i profesora na konferencijama i izlaganjem radova, partnerstvom u organizaciji naučno–stručnih skupova i razmjeni iskustava i primjera dobre prakse. Kvalitet nastavnog kadra i njihovi autoriteti odredili su put Fakulteta ka izvrsnosti koji je prepoznat u akademskoj zajednici Bosne i Hrcegovine, te užeg i šireg regiona.     Od samog osnivanja, Fakultet je postavio standarde koji su u centar pažnje stavili studente, njihovo stručno osposobljavanje i stjecanje kompetencija sa kojima će biti vidljiviji konkurentni na tržištu rada. Kreiran je ambijent u kojem su studenti kreatori svojih ideja uz podršku Fakulteta koji prepoznaje njihove potencijale i usmjerava ih u pravcu izvrsnosti. U akademskoj 2007/2008. godini Fakultet je realizirao dva studijska programa, i to:

  • Tehničko–tehnološki
  • Dizajn grafičkih proizvoda

U akademskoj 2008/2009. godini Fakultet počinje sa realizacijom i trećeg studijskog programa i nastavlja sa njihovom realizacijom sve do 2010/2011.:

  • Multimedija, oblikovanje i primjena.

U akademskoj 2011/2012. godini Fakultet uvodi novi Nastavni plan i program koji je organiziran u sljedeća četiri studijska programa:

  • Inženjerska informatika
  • Građevina
  • Arhitektura
  • Grafičko inženjerstvo i dizajn

U akademskoj 2013/2014. godini Fakultet uvodi dva nova studijska programa:

  • Sigurnost i zaštita na radu i zaštita od požara
  • Tekstilno inženjerstvo i dizajn

Fakultet je od 2010. godine, preseljenjem u Travnik i uvođenjem studijskih programa iz oblasti arhitekture, građevine, sigurnosti i zaštite na radu i tekstilnog inženjerstva i dizajna promijenio naziv u Fakultet za tehničke studije. Dva odsjeka grafičkih tehnologija spojena su u jedan Grafičko inženjerstvo i dizajn. Kreiran je novi ambijent u kojem su prostori moderno opremljeni po standardima visoke kvalitete sa svim pratećim servisima koji su neophodni za uspješno funkcionisanje visokoškolske ustanove. Nastavni proces se realizira prema Bolonjskom sistemu, od prve generacije studenata. Osobenosti po kojima je Fakultet prepoznat su vrijednosti koje su studentima dostupne i koje su prilagođene potrebama studenata. Uslužnost Studentske službe i drugih službi Fakulteta, dostupnost profesora i asistenata za kontinuiranu komunikaciju bez posrednika, studentski informacioni sistem, savremena biblioteka, laboratorije i uredi za vježbe i praktični rad su samo neke od prednosti koje studentima stoje na raspolaganju. Ulaganjem Fakulteta u savremenu opremu i praćenje tokova savremene tehnologije stvoreni su uslovi za korištenje novih obrazovnih alata sa kojima će studenti biti konkurentni na tržištima rada širom regiona. Novi obrazovni alati podrazumijevaju tri nivoa teorijsko-stručnog osposobljavanja na I (prvom) ciklusu i usavršavanja na master studijima. Teorijska nastava kao prvi nivo, realizacija vježbi na Fakultetu kao drugi nivo i stručna praksa kao treći nivo su alati koji su dosptupni studentima. Četvrti alat koji se preferira je ZAPOŠLJAVANJE mladih ljudi nakon studija u vlastitim centrima Fakulteta koji su prateći servisi i pružaju usluge za treća lica.

Fakultet je organizator međunarodnog naučno–stručnog simpozija GeTID koji će u oktobru 2017. godine obilježiti 6 godina rada i održavanja skupa. GeTID okuplja najeminentnije stručnjake i autoritete iz oblasti grafičkih tehnologija iz Evrope i svijeta. Fakultet je pokrenuo i međunarodni naučno-stručni časopis Techno Science koji je u aprilu ove godine izašao u svom trećem izadnju.

Fakultet je u proteklom periodu, od osnivanja, napravio saradnju sa lokalnom zajednicom, užom i širom, te realizirao veliki broj projekata u kojima su učestvovali studenti Fakulteta i koji su kroz te projekte promovisali svoj rad i aktivnosti Fakulteta. Studenti su uključeni i u naučno–istraživački rad i kroz timske i pojedinačne aktivnosti učestvuju na međunarodnim skupovima i konferencijama izlažući svoje radove i projekte.

Posebna pažnja na Fakultetu se poklanja osiguranju kvaliteta visokog obrazovanja, a potvrda kvalitetnog rada je ovjerena pečatom akreditacije koju je Fakultet dobio u institucionalnoj akreditaciji sa kojom se Univerzitet u Travniku upisao u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

U dosadašnjem radu ukupno je diplomiralo 361 student na I ciklusu i oko 53 na master studijima. Vrijednost povezanosti sa studentima je i njihov angažman kroz alumni asocijacije i nakon diplomiranja. Trenutno se školuje ukupno 252 studenta na dodiplomskom,  75 studenata na diplomskom/magistarskom studiju i 8 studenata  na doktorskim studijima (podaci se odnose na period do 30.6.2017.godine).

Od akademske 2016/2017. godine Fakultet je startao s prvom generacijom III (trećeg) ciklusa – doktorskih studija čime je zaokružen proces akademskog obrazovanja koji se nudi studentima. Na taj način Fakultet je kroz kompletan životni ciklus od 8 godina (3+2+3) u funkciji razvoja i vlastitog kadra i stvaranja ambijenta za buduće generacije mladih stručnjaka, doktora nauka koji će graditi budućnost ne samo BH grafičkog inženjerstva već i užeg i šireg regiona.

Studij Grafičkog inženjerstva i dizajna na Fakultetu za tehničke studije nudi studentima više oblika studiranja koji su prilagođeni potrebama studenata i usklađeni sa njihovim mogućnostima. Studij osposobljava studente za samostalan rad u dizajnu savremenih medija, grafičkih, multimedijalnih i informatičkih komunikacija, proizvodnog procesa štampe, poslova vezanih za izdavaštvo, ambalažu, grafički menadžment, industriju papira, u multimedijskim i reklamnim poslovnim okruženjima. Fakultet nudi i programe studiranja za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju koji se modeliraju za svakog studenta posebno shodno zahtjevima i interesima studenata.

Fakultet raspolaže savremenim laboratorijama za digitalnu štampu i ostale vrste štampe, radionicama za praktičan rad i moderno opremljenim kabinetima u kojima se stječu teorijska znanja. Uslovi koji se nude studentima dizajnirani su kroz TOP model studiranja prema kojem se na Fakultetu studentima pružaju Teorijska znanja, Obuka u sopstvenim laboratorijama i radionicama i Praktičan rad za stjecanje vlastitog iskustva.

Fakultet je potpisnik ugovora o saradnji s grafičkim firmama iz cijele Bosne i Hercegovine u kojima studenti obavljaju praktičnu nastavu i kroz stručne posjete u prilici su da ostvare kontakte i dizajniraju vlastito poslovno okruženje. Kompletan nastavni proces realizira se u skladu s Bolonjskim sistemom studiranja. Nastavni planovi i programi su osmišljeni po ugledu na studijske programe grafičkog inženjerstva i dizajna iz uže i šire regije što omogućava studentima mobilnost i prohodnost shodno njihovim potrebama. Stečene diplome su priznate širom svijeta što je Fakultet za tehničke studije učinilo vidljivim, poznatim i priznatim u akademskim sredinama i zajednicama tehničkih usmjerenja sa jedinstvenim, provjerenim motom: Student u centru pažnje!

Lična karta Fakulteta:

Naziv: Fakultet za tehničke studije

Osnovan: 29.12.2006. pod nazivom Grafički fakultet Rješenjem Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Kantona Središnja Bosna, br. 03-38-1083/06-2 od 29. decembra 2006. godine (promjena naziva u Fakultet za tehničke studije je izvršena u aprilu 2011. godine)

Dekan: prof. dr. sc. Hrustem Smailhodžić

Voditelj studija: doc. dr. sc. Amra Tuzović

Smjerovi: Arhitektura, Građevina, Grafičko inženjerstvo i dizajn, Inženjerska informatika, Sigurnost i zaštita na radu i zaštita od požara, Tekstilno inženjerstvo i dizajn

Kontakt: +38730 540 876; mob.: +38761 225 299;

Studentska služba: +38730 540 876